Wspieramy życie

więcej
Wybierz produkty

Dyngusowy konkurs BOWi

« Wróć do listy aktualności

Dyngusowy konkurs BOWi


Lany poniedziałek każdemu malcowi kojarzy się z zabawą i radością, dlatego postanowiliśmy dziś przywrócić takie Wasze radosne wspomnienia i ogłosić dyngusowy konkurs BOWi! Do wygrania jest komfortowe i funkcjonalne, kaktusowe siedzisko Cloud J Aby wziąć udział w konkursie jedynie wykonać następujące cztery kroki:

 

  1. Polubić nasz fanpage na Facebook’u (jeśli do tej pory tego nie zrobiliście J).
  2. Polubić post dyngusowego konkursu na Facebook’u i udostępnić go na swoim profilu.
  3. W komentarzu pod postem konkursowym opisać Wasze najlepsze wspomnienie z zabaw dyngusowych.
  4. W tym samym komentarzu zaprosić jedną osobę do naszej zabawy konkursowej.

Losowanie osoby, która zdobędzie kaktusowe siedzisko odbędzie się już w środę 19.04, a wyniki pojawią się tego samego dnia późnym wieczorem. Wartość nagrody to 149 zł. Konkurs trwa do 19 kwietnia do godziny 17!

 

Więcej szczegółów znajdziecie w poniższym regulaminie:

 

REGULAMIN KONKURSU „Dyngusowy konkurs BOWi”


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Dyngusowy Konkurs BOWi”  (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Bowi-style z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rembielińskiego 14 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BowiPL na stronie głównej profilu.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. polubienie fanpage'a Bowi-styl (www.facebook.com/BowiPL), 

c. polubienie wpisu konkursowego na stronie głównej fanpage’a Bowi-styl „Dyngusowy konkurs BOWi” oraz udostępnienie go na swoim profilu (ustawienia prywatności posta muszą być publiczne),

d. opisanie w komentarzu pod postem konkursowym „Dyngusowy konkurs BOWI” swoich wspomnień dyngusowych z dzieciństwa oraz zaproszenie do udziału w konkursie przynajmniej jednej osoby.

3. Konkurs trwa od dnia 17 kwietnia 2017 od godziny 10:00 do 19 kwietnia 2017 do godziny 17:00.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest siedzisko firmy BOWi – Cactus Cloud wskazanie we wpisie konkursowym.

2. Do jednej osoby biorącej udział w konkursie może trafić tylko jedno siedzisko niezależnie od ilości udostępnień na profilu użytkownika.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Nagroda będzie przyznawana uczestnikom losowo spośród osób, które spełniły wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.

2. Nagrodę można wygrać wyłącznie raz i tylko w okresie trwania konkursu. 

3. W przypadku gdy uczestnik nie spełni wszystkich warunków konkursu jego nazwisko nie bierze udziału w losowaniu.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku.

5. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona także w komentarzu pod wpisem konkursowym na profilu Bowi-style.

7. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy konkursu na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

8. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

9. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

10. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.bowi.pl oraz na Fanpage.

11. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

 

Newsletter