Wspieramy życie

więcej
Wybierz produkty

Konkurs Świąteczny

« Wróć do listy aktualności

Konkurs Świąteczny

Jutro o godzinie 12:00 na naszym fanpage'u na Facebook'u ruszy świąteczny konkurs, w którym do wygrania będą dwie nakładki do łóżeczek 140x70 z limitowanej edycji świątecznej! Nie możecie tego przegapić - edycja świąteczna jest niedostępna w regularnej sprzedaży! Wystarczy polubić nasz fanpage, polubić wpis konkursowy, w komentarzu zaprosić jedną osobę do udziału w konkursie oraz napisać, którą rzecz chcielibyście wygrać, a także udostępnić post na swojej tablicy. Konkurs trwa tylko do środy! Zajrzyjcie na www.facebook.pl/bowiPL
Kto wie może to właśnie Wam się poszczęści :)

Poniżej regulamin naszego konkursu. 

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU BOWi

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu "Świąteczny konkurs BOWi" (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Bowi-style z siedzibą na (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BowiPL na stronie głównej profilu.
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. polubienie fanpage'a Bowi-styl (www.facebook.com/BowiPL), 
c. polubienie wpisu konkursowego BOWi "Świąteczny konkurs BOWi",
d. umieszczenie komentarza pod wpisem konkursowym z zaproszeniem jednej osoby do konkursu (osoba ta musi być oznaczona i posiadać profil w serwisie Facebook)
e. udostępnienie wpisu konkursowego na swoim profilu (ustawienia prywatności posta muszą być publiczne).
3. Konkurs trwa od dnia 10 grudnia  2016 od godziny 12:00 do 14 grudnia 2016 do godziny 12:00.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.
 
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami w konkursie są dwie nakładki z limitowanej edycji świątecznej firmy BOWi wskazanie we wpisie konkursowym.
2. Do jednej osoby biorącej udział w konkursie może trafić tylko jedna z wymienionych nagród niezależnie od ilości udostępnień na profilu użytkownika.
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Nagroda będzie przyznawana uczestnikom losowo spośród osób, które spełniły wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
2.  Wyniki losowania zostaną opublikowane zostanie zdjęcie z imionami i nazwiskami osób, które otrzymają nagrody.
3. Nagrodę można wygrać wyłącznie raz w okresie trwania konkursu. 
4. W przypadku gdy uczestnik nie spełni wszystkich warunków konkursu jego nazwisko nie bierze udziału w losowaniu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku.
6. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona także w komentarzu pod wpisem konkursowym na profilu Bowi-style.
8. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
10. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
11. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.bowi.pl oraz na Fanpage.
13. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Newsletter