Wspieramy życie

więcej
Wybierz produkty

Konkurs "Chmurki od Bowi"

« Wróć do listy aktualności

Kochani! 

Już dziś o godzinie 19:00 na naszym fanpage'u na Facebook'u ruszy konkurs, w którym do wygrania będą dwa siedziska Cloud! Nie możecie tego przegapić! Wystarczy polubić nasz fanpage, polubić wpis konkursowy, a także udostępnić go i podać, które z dwóch siedzisk chcielibyście wygrać. Nie czekajcie! Konkurs trwa tylko do najbliższego czwartku! Zajrzyjcie na www.facebook.pl/bowiPL

Poniżej regulamin naszego konkursu. 

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU „Chmurki od BOWi”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Chmurki od BOWi (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Bowi-style z siedzibą na (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BowiPL na stronie głównej profilu.
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. polubienie fanpage'a Bowi-styl (www.facebook.com/BowiPL
c. polubienie wpisu konkursowego BOWi "Chmurki od BOWi"
d. udostępnienie wpisu konkursowego Chmurki od BOWi na swoim profilu (ustawienia prywatności posta muszą być publiczne) i wskazanie wyboru jednej z dwóch podanych we wpisie konkursowym nagród.
3. Konkurs trwa od dnia 30 października 2016 od godziny 19:00 do 3 listopada 2016 do godziny 19:00.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.
 
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami w konkursie są dwa siedziska firmy BOWi wskazanie we wpisie konkursowym.
2. Do jednej osoby biorącej udział w konkursie może trafić tylko jedno siedzisko niezależnie od ilości udostępnień na profilu użytkownika.
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Nagroda będzie przyznawana uczestnikom losowo spośród osób, które spełniły wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
2.Każdy uczestnik wskazuje jedną z dwóch nagród, którą chce otrzymać, w związku z tym odbędą się dwa losowania każdego z siedzisk osobno spośród osób, które wskazały konkretne siedzisko w opisie wpisu na swoim profilu.
3. Losowania nagrody będzie zarejestrowane w formie video, opublikowane zostanie zdjęcie z imionami i nazwiskami osób, które otrzymają nagrody.
4. Nagrodę można wygrać wyłącznie raz w okresie trwania konkursu. 
5. W przypadku gdy uczestnik nie spełni wszystkich warunków konkursu jego nazwisko nie bierze udziału w losowaniu.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku.
7. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona także w komentarzu pod wpisem konkursowym na profilu Bowi-style.
8. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
10. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
11. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.bowi.pl oraz na Fanpage.
13. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Newsletter